Regulamin konkursuWiedza z Dream Employer Summit 2023”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzania konkursu z nagrodami (dalej „Konkurs”) oraz zasady przyznawania nagród.
 2. Konkurs organizowany jest przez spółkę Dream Employer Hub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 200/46, 04-357, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000970193, NIP: 1122057778, REGON: 521932743 (zwaną dalej „Organizatorem”), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@dreamemployer.pl.
 3. Konkurs organizowany jest podczas wydarzenia Dream Employer Summit 2023 https://konferencja.dreamemployer.pl/ (dalej „DES 2023”).
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez serwis społecznościowy Facebook, serwis społecznościowy Instagram, serwis społecznościowy LinkedIn ani inne portale z nimi związane, tym samym serwis społecznościowy Facebook/ serwis społecznościowy Instagram/ serwis społecznościowy LinkedIn nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia Uczestników związane z Konkursem.
 5. Konkurs odbywa się w dwóch turach. Okres konkurowania o nagrody w Konkursie (dalej „Czas trwania konkursu”:
 1. I tura rozpoczyna w dnu 28 lutego 2023 o godzinie 9:00, a kończy 17:00.
 2. II tura rozpoczyna się w dniu 1 marca 2023 o godzinie 9:00, a kończy o 17:00.

§ 2 Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które wskażą jako adres do odbioru Nagrody adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, uczestniczące w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, które zgłosiły swój udział w Konkursie na warunkach określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu, (dalej: łącznie „Uczestnicy”, a każdy osobno „Uczestnik”.
 2. Uczestnikiem/czką Konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy innych podmiotów wskazanych przez Organizatora jako sponsorzy lub podmioty zaangażowane w organizację i przeprowadzenie Konkursu. Uczestnikiem/czką Konkursu, nie mogą być również członkowie najbliższej rodziny pracowników lub współpracowników podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, przy czym przez członków najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu uznaje się krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko uczestnicy wydarzenia DES 2023, którzy posiadają bilety jednodniowe lub karnety dwudniowe na uczestnictwo stacjonarne lub online.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zamieścić na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, Instagram lub LinkedIn relację z wydarzenia w postaci posta z video lub zdjęciem/zdjęciami oraz opisem, w którym Uczestnik podzieli się swoimi wrażeniami z wydarzenia. Następnie należy przesłać link do opublikowanego posta na adres e-mail: kontakt@dreamemplyer.pl wraz z danymi kontaktowymi:
 5. Imię i nazwisko
 6. Adres e-mail
 7. Numer telefonu

oraz treścią zgody „Zapoznałem/Zapoznałam, akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać postanowień Regulaminu konkursu „Wiedza z Dream Employer Summit”. W tytule wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie konkursowe” oraz swoje imię i nazwisko.

 1. Odpowiedzi przesłane w innej formie i poza terminem Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 2. Zgłoszenie do Konkursu zostanie uwzględnione, tylko jeśli spełnia wyżej opisane warunki oraz w poście znajdzie się oznaczenie w serwisie społecznościowym Facebook oraz LinkedIn @Dream Employer Hub. Oznaczenie nie jest obligatoryjne, ale pozwoli Organizatorom zweryfikować przesłane zgłoszenia.
 3. Uczestnik/czka może przesłać tylko jedno zgłoszenie w jednej turze Konkursu. 
 1. W Konkursie zostaną wyłonionych 21 najciekawszych i najbardziej kreatywnych postów z relacjami, których autorzy zostaną nagrodzeni.
 1. Konkurs trwa od 28 lutego 2021 r. do 1 marca 2023 r.
 2. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do:
  1. dyskwalifikacji zgłoszeń, które zostały nadesłane przez osoby, których tożsamość jest niemożliwa do ustalenia (np. profil w portalu Facebook zawierający nieprawdziwe dane osobowe) lub pochodzących od osób posługujących się fikcyjnymi kontami;
  2. dyskwalifikacji zgłoszeń Uczestników/czek, którzy przesłali więcej niż jedno zgłoszenie w jednej turze konkursu;
  3. dyskwalifikacji Uczestników/czek, którzy udzielili odpowiedzi o charakterze wulgarnym, zawierającym treści rasistowskie, szowinistyczne, ksenofobiczne, nawołujące do nienawiści lub agresji, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, religijnym, seksualnym lub w inny sposób dyskryminujące, a także wypowiedzi nawołujące do łamania prawa, spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających oraz w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami, oraz niepełnoletnich, skutkującej usunięciem ich odpowiedzi.

 

§ 3 Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród

 1. Laureaci Konkursu wybierani są decyzją jury powołanego przez Organizatora. Skład jury: Karolina Karwowska, Joanna Makolus, Beata Kościuczyk, Anita Florek.
 2. Decyzja jury co do przyznania nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Zwycięzcy danej tury zostaną wyłonieniu po jej zakończeniu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej tego samego dnia w którym zostaną wyłonieni poprzez informację w trakcie konferencji DES 2023 oraz wiadomość e-mail na podany w zgłoszeniu adres.
 1. Nagrodami w Konkursie są egzemplarze książki pt.
  1. „Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie” autorstwa Ewy Stelmasiak o wartości brutto za egzemplarz 69,00 zł.
  2. „MANAGER 3.0 SZTUKA ZARZĄDZANIA BEZ RZĄDZENIA.
   PRZEWODNIK PO SAMOORGANIZACJI ZESPOŁÓW INSPIROWANY TALENTAMI GALLUPA®” autorstwa Barbary Walensy o wartości brutto za egzemplarz 89,00 zł.
  3. „Employer branding bez tajemnic” autorstwa Anny Macnar o wartości brutto za egzemplarz 89,00 zł.
  4. „Pięć wymiarów człowieka” autorstwa Darka Ambroziaka, Victora Wekselberga oraz Jacka Wsilewskiego o wartości brutto za egzemplarz 59,99 zł.
  5. „Kompetentny Scrum Master. Przewodnik po rozwoju Scrum Masterów i Agile Coachów dla HR, zarządzających oraz samych zainteresowanych” autorstwa Kate Hobler o wartości brutto za egzemplarz 49,99 zł.
  6. Ebook „How to Tackle Hybryd Working” autorstwa Nadii Harris o wartości brutto za egzemplarz 42,44 zł.
  7. „Mała książeczka o współpracy” autorstwa Victora Wekselberga oraz Jacka Wsilewskiego o wartości brutto za egzemplarz 40,00 zł.
 2. Sponsorem nagród jest Organizator.
 3. Nagroda konkursowa może zostać wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeden Uczestnik/a może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie.
 5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie pl, https://konferencja.dreamemployer.pl/ oraz w serwisach społecznościowych LinkedIn oraz Facebook.

§ 4 Wydawanie nagród

 1. Aby odebrać nagrodę, Uczestnik musi odebrać ją osobiście podczas konferencji DES 2023 w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie w przypadku uczestnictwa stacjonarnego lub przesłać w odpowiedzi zwrotnej na informację mailową o wygranej adres do wysyłki Nagrody w przypadku uczestnictwa online.
 2. Nagrody zostaną wysłane zwycięskim Uczestnikom/czkom na koszt Organizatora Konkursu.
 3. Nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wynikó
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, które zostały podane w wiadomości do Organizatora Konkursu, lub ustawienia konta Uczestnika, które nie pozwalają na oznaczanie go pod postami.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 lutego 2023 r.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie wydarzenia DES 2023 https://konferencja.dreamemployer.pl/.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zamieści na stronie https://konferencja.dreamemployer.pl/informację o jego zmianie, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie zmiany oraz termin, od którego stosuje się zmianę.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu lub zmianę jego terminu.
 5. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników/czek Konkursu uregulowane w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

Organizator szanuje dane osobowe Uczestników/czek Konkursu oraz spełnia wymogi ochrony danych osobowych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć taki sam sposób, jak w Regulaminie Konkursu.

Administrator danych osobowych

Dream Employer HUB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dane kontaktowe administratora

· • adres pocztowy: ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa;
• adres e-mail: jm@dreamemployer.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje niemożnością realizacji przez Organizatora wskazanych poniżej celów przetwarzania.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

· umożliwienia Państwu udziału w Konkursie oraz przyznania nagrody, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

· realizacji wynikających z prawa obowiązków administratora, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

· prowadzenia profilu administratora w mediach społecznościowych, w tym interakcji z osobami nawiązującymi kontakt z administratorem poprzez takie profile – w odniesieniu do danych udostępnionych przez te osoby w ramach mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez takie podmioty jak:

· pracownicy lub współpracownicy administratora;

· podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe;

· operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie;

· podmioty świadczące usługi hostingowe lub usługi chmury obliczeniowej;

· podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej;

· podmioty obsługujące płatności;

· podmioty świadczące usługi typu Software as a Service, umożliwiające administratorowi komunikację wewnątrz organizacji oraz zarządzanie projektami i zadaniami;

· administratorzy portali społecznościowych na których posiadają Państwo zarejestrowany profil i za pośrednictwem których dokonują Państwo interakcji z profilem administratora.

Odbiorcy danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Facebook, Inc.

Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. odbiorcy z państw trzecich) na zasadach określonych w rozdziale V RODO. W związku z powyższym przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego może odbywać się w oparciu o następujące mechanizmy prawne:

· standardowe klauzule umowne – administrator przekazuje dane osobowe do podmiotów spoza EOG, które zobowiązały się do stosowania standardowych klauzul umownych i zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia otrzymywanych danych osobowych. Obecnie obowiązują trzy decyzje Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych: (i) decyzja 2001/497/WE; (ii) decyzja 2004/915/WE; (iii) decyzja 2010/87/UE. Treść wszystkich decyzji jest dostępna w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej pod adresem http://eur-lex.europa.eu;

· wykonanie umowy – w niektórych, wyjątkowych wypadkach, gdy odbiorca danych z państwa trzeciego nie zobowiązał się do stosowania standardowych klauzul umownych, Państwa dane mogą zostać przekazane jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Państwa żądanie;

· Państwa zgoda – jeżeli żadna z powyższych podstaw przekazania danych do odbiorcy spoza EOG nie znajdzie zastosowania, administrator przekaże Państwa dane do odbiorcy z państwa trzeciego jedynie w przypadku udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody. Informujemy jednak, że w takim przypadku istnieje ryzyko braku zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych w związku z przekazaniem ich do odbiorcy spoza EOG.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

· nie dłużej niż przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a po jego realizacji do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z działaniami podjętymi w celu realizacji tego interesu (który co do zasady wynosi trzy lata);

· do czasu wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. obowiązków podatkowych lub księgowych);

· w przypadku gdy przetwarzanie danych jest uzależnione od Państwa zgody – do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

· dostępu do danych osobowych

· sprostowania i usunięcia danych osobowych;

· ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

· przenoszenia danych;

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zatuomatyzowane podajmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.